Postup při likvidaci škody z povinného ručení upravují ustanovení § 9 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Podle zákona má pojišťovna povinnost provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu. Toto šetření musí být skončeno nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy poškozený právo na plnění z povinného ručení uplatnil. Současně při skončení šetření škodné události musí pojišťovna poškozenému sdělit výši pojistného plnění. To se týká případu, kdy nároky poškozeného jsou prokázány.

Pokud pojišťovna nároky, které poškozený uplatní, zamítne anebo nárokované plnění sníží, pak musí poškozenému ve stejné lhůtě podat písemné vysvětlení.

Písemné vysvětlení musí poškozenému podat také v případě, kdy u nároků uplatněných poškozeným není možno ve stanovené lhůtě ukončit šetření.

Pokud pojišťovna nesplní některou s uvedených povinností, pojistné plnění se zvyšuje o úrok z prodlení. O úrok z prodlení se navyšuje ta část pojistného plnění, které se prodlení týká. Sazba úroku z prodlení se stanoví ve výši diskontní sazby stanovené Českou národní bankou, navýšené o 4 % ročně.

V případě, že důvody, jež vedly ke zkrácení pojistného plnění či jeho zamítnutí odstraníte, pak musí pojišťovna výši odškodnění upravit.

Do 15 dnů po skončení šetření pojistné události se plnění pojišťovny stává splatným.

Pojišťovny zpravidla lhůty, které jim dává zákon, nevyužívají a pokud je to možné, zlikvidují pojistnou událost dříve. Pokud máte nějaké pochybnosti o průběhu šetření vaší pojistné události nebo se vám zdá, že likvidace probíhá zdlouhavě, můžete se přímo u pojišťovny informovat na stav šetření vašeho případu.

Pokud pojišťovna nezlikvidovala pojistnou událost ve lhůtě a vy už potřebujete z pojistky uhradit autoservisu faktury, můžete pojišťovnu požádat o zálohu na pojistné plnění. Pojišťovna vám může a nemusí vyhovět. Někdy pojišťovna vystaví pro autoservis tzv. krycí dopis, ve kterém se zaváže opravu vašeho vozidla uhradit. Ale ani tuto záruku pojišťovny nelze po pojišťovně vymáhat. Pokud vám pojišťovna ani neposkytne zálohu, ani nevystaví pro autoservis krycí dopis, nezbude vám, než uhradit autoservisu opravu vozidla ze svého a dodatečně pak faktury předložit pojišťovně k proplacení. Z hlediska povinného ručení je takový postup zcela v souladu se zákonem.

Každopádně počítejte s tím, že pojišťovna uhradí pouze skutečnou škodu! Co to znamená? Že škoda z hlediska povinného ručení není ve výši ceny opravy, nýbrž ve výši ceny dílů vozidla v okamžiku poškození. Pokud se tedy jedná o opotřebené vozidlo, které si necháte opravit novými díly, pojišťovna nezaplatí celou cenu, kterou si servis za nové díly naúčtuje, nýbrž jen částku odpovídající ceně dílů opotřebených stejně, jako byly ty vaše těsně před okamžikem nehody.

Pokud se tedy chcete vyhnout krácení plnění a placení části faktury ze své kapsy, sežeňte si místo nových dílů zánovní. Zkuste to třeba na autovrakovišti.

Je dobré vědět, že kromě likvidace pojistné události způsobem, kdy pojišťovna vyplatí pojistné plnění na základě faktur, existuje ještě druhý způsob likvidace pojistné události, a to likvidace rozpočtem. Při likvidaci rozpočetem vyplatí pojišťovna poškozenému tzv. tabulkové plnění. To je cena práce a cena materiálu zjištěná podle rozsahu poškození v k tomu určených tabulkách. Pojišťovna toto plnění vyplatí poškozenému a více se nezajímá o to, jak s těmito prostředky poškozený naloží. Tento způsob likvidace škody může být tedy pro šikovného řidiče opotřebeného vozidla mnohdy velmi výhodný.

Každopádně, pokud nesouhlasíte se způsobem zlikvidování škody na vašem vozidle, máte v podstatě jedinou možnost, jak bránit svoje zájmy, a tou je podání žaloby k soudu.

Každá pojišťovna, která nabízí povinné ručení, má své vlastní nejlevnější povinné ručení. Zde si můžete provést srovnání povinného ručení a najít nejlevnější.

RUČENÍ POVINNÉ NEJLEVNĚJŠÍ